SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Dokumentation
 1. Farligt gods
 2. Introduktion
 3. Dokumentation

Dokumentation

Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner. Andra transporthandlingar som kan vara aktuella är fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen, intyg om förarutbildning (ADR-intyg) och godkännandecertifikat för vissa fordon.

Godsdeklaration

För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration). Både avsändaren och transportören ska spara en kopia av dokumentationen i minst 3 månader.

Språk
Vid landtransport i Sverige skrivs godsdeklaration på svenska. För internationell transport finns ytterligare språkkrav men vanligtvis kompletteras deklarationen på engelska. Vid sjö- eller lufttransport skrivs den på engelska.

Formulär
För land- och sjötransport krävs inget speciellt formulär för godsdeklarationen. Uppgifterna kan exempelvis lämnas på vanlig fraktsedel. Multimodal Dangerous Goods Form (MDGF) som är ett exempel på ett formulär som vanligtvis används vid multimodala transporter av farligt gods (t ex väg och sjö). Godsdeklarationen för lufttransport måste skrivas på formuläret Shipper’s Declaration for Dangerous Goods.

Innehåll
Godsdeklarationen består av ett antal uppgifter som ska beskriva godset så att det hanteras rätt under transport. Det finns både allmänna uppgifter och särskilda tilläggsuppgifter som beror på transportslag, hur transporten genomförs och vilken klass godset tillhör. Vissa uppgifter i godsdeklarationen måste skrivas i fast ordningsföljd.

Följande grunduppgifter är gemensamma i alla regelverk för farligt gods (väg, järnväg, sjö och luft):

 • UN-nummer
 • Officiell transportbenämning (proper shipping name)
 • Klass och eventuell sekundärrisk
 • Förpackningsgrupp (packing group)
 • Antal och beskrivning av förpackning
 • Totalmängden av olika slags farligt gods
 • Avsändare (namn och adress)
 • Mottagare (namn och adress)

Exempel på fler uppgifter som kan krävas:

 • Tunnelrestriktionskod (väg)
 • ”Miljöfarligt” (Marine Pollutant)
 • Farlighetsnummer (järnväg)
 • Flampunkt (sjö)
 • ”Overpack used” (luft)

Avsändarintyg
Vid sjö- och lufttransport ska godsdeklarationen innehålla ett avsändarintyg. Genom intyget försäkrar avsändaren att godset är korrekt förpackat, märkt och etiketterat samt i gott skick för transport enligt tillämpliga regler. Intyget ska signeras och dateras av avsändaren.

Stuvningsintyg

För en sjötransport ska ett stuvningsintyg tillhandahållas. Det krävs då kollin med farligt gods stuvas i containrar, fordon eller järnvägsvagnar. Genom stuvningsintyget intygar man att stuvningen utförts enligt nedanstående villkor:

 • Att enheten var ren, torr och lämplig för stuvning av godset.
 • Att separationsreglerna har följts vid samlastning av gods (OBS! krav på både klass- och ämnesnivå).
 • Alla kollin har kontrollerats utvändigt med avseende på skador, och endast felfria kollin har lastats.
 • Att godset har lastsäkrats för kommande sjötransport och att fat har stuvats upprätt.
 • Gods i bulk har fördelats jämnt i containern/fordonet.
 • För klass 1 (ej 1.4), att enheten är konstruktionsmässigt lämplig för detta gods.
 • Att enheten och kollina är korrekt märkta, etiketterade respektive försedda med storetiketter.
 • Att enheten är försedd med avsedda märken vid användning av kyl- eller konditioneringsmedel.
 • Att godsdeklaration har mottagits för allt farligt gods, som är stuvat i enheten.

Det är den som ansvarar för lastningen av enheten som ska skriva under stuvningsintyget. Intyget ska vara daterat och personen som undertecknar det ska vara identifierad (namn samt signatur). Använder man blanketten Mulimodal Dangerous Goods Form finns intyget i ruta 20.

Skriftliga instruktioner

Skriftliga instruktioner ger information vid eventuell olycka eller nödläge på land. De ska tillhandahållas av transportören och överlämnas till fordonsbesättningen på väg och till förarna på järnväg. Instruktionerna ska vara på ett språk som var och en av dessa personer kan läsa och förstå. De ska förvaras lättåtkomliga i förarutrymmet.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support