SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Sjötransport
  1. Farligt gods
  2. Farligt gods på sjö

Farligt gods på sjö

Sjötransporter är dominerande när farligt gods lämnar eller anländer Sverige. Ett fartyg till sjöss är alltid att betrakta som en isolerad enhet där besättningen och fartygets utrustning är allt man har tillgång till om det skulle hända något med det farliga godset. Detta är bakgrunden till IMDG-kodens rigorösa krav på separation av farligt gods och att godset alltid måste kunna identifieras genom dokumentation, märkning och etikettering, i större omfattning än vad som krävs vid landtransport.

Regelverk

Bestämmelser för sjötransport finns i IMDG-koden. Regelverket tillämpas för både nationell och internationell transport. Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods innehåller de grundläggande bestämmelserna.

IMDG-koden

Bestämmelser för sjötransport av förpackat farligt gods finns i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Koden består av två böcker (Volume 1 och 2) samt ett Supplement och utkommer vartannat år. IMDG-koden är ett internationellt tvingande regelverk som utarbetas av den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Säkerhet och miljöpåverkan är viktiga faktorer som måste beaktas när farligt gods transporteras. SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) och MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) är två internationella konventioner som utgör grunden för IMDG-koden.

IMDG-koden sätts i kraft på svenskt sjöterritorium och på svenska fartyg genom Transportstyrelsen föreskrifter.

Regelverket IMDG-koden delas in i sju delar. Dessa delar behandlar bestämmelser för klassificering, användning och konstruktion av förpackningar och tankar, märkning och etikettering, dokumentation, stuvning, separering av gods, lastning, utbildningskrav, undantag med mera. Supplementet innehåller bland annat åtgärder vid brand och spill.

Koden omfattar inte transport av oförpackat farligt gods i bulkfartyg eller tankfartyg. För dessa transporter finns särskilda regler.

Vem berörs av reglerna?

Avsändare, rederier, stuverier, hamnar, lastare av lastbärare som kommer att transporteras på sjö, med flera.

Aktuella myndigheter vid sjötransport

Transportmyndighet
Transportstyrelsen

Behörig myndighet (competent authority)
Transportstyrelsen, SSM

Tillsynsmyndighet
Kustbevakningen (hamn), Transportstyrelsen (sjö), MSB (säkerhetsrådgivare), SSM (klass 7)

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support