SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Säkerhetsrådgivare
  1. Farligt gods
  2. Säkerhetsrådgivare för farligt gods

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar eller lossar farligt gods på väg, järnväg, sjö eller i luft ska utse en särskild person som ska vara rådgivare när det gäller sådana transporter. Kravet på säkerhetsrådgivare gäller även verksamheter som överlämnar farligt gods till någon annan för transport. Syftet är att öka säkerheten vid transport av farligt gods.

Utse en säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivaren kan till exempel vara en person som är anställd för enbart detta ändamål eller en person som även utför andra uppgifter i verksamheten. Det kan också vara en person som inte är anställd i verksamheten, en extern säkerhetsrådgivare. Oavsett om verksamheten har valt en intern eller extern säkerhetsrådgivare arbetar dessa alltid under verksamhetsledningens ansvar.

När verksamheter utsett en eller flera säkerhetsrådgivare ska detta anmälas till MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) säkerhetsrådgivarregister. Detta kan göras digitalt via MSBs e-tjänst. Även ändringar av säkerhetsrådgivare (anmälan av nya, avregistrering av gamla) eller förändring i farligt gods verksamheten ska anmälas.

Säkerhetsrådgivarens kompetens

En säkerhetsrådgivare måste genomgå en särskild examination med godkänt resultat och inneha ett giltigt intyg. Examinationen görs hos MSB i Karlstad och kan omfatta ett eller flera transportslag (väg, järnväg, sjö eller luft). Val av transportslag bestämmer säkerhetsrådgivarens behörighet och styr även inom vilka verksamheter man kan verka som rådgivare.

Examinationen ska visa på att säkerhetsrådgivaren har kunskaper om risker förenade med transport av farligt gods, lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för de transportslag som omfattas av examinationen samt de uppgifter och ämnesområden som säkerhetsrådgivaren ansvarar för enligt gällande föreskrifter. Examinationen är omfattande, består av flera delprov och genomförs under en heldag. Efter godkänd examination erhåller säkerhetsrådgivaren ett intyg som är giltigt i fem år.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

Bestämmelserna om säkerhetsrådgivare kan sägas till stor del utgöras av systemkrav. Berörda verksamheter förväntas skapa rutiner och instruktioner för grundläggande systematiskt arbete.

Säkerhetsrådgivaren ska övervaka efterlevnaden av bestämmelserna för transport av farligt gods och ge verksamheten råd om sådana transporter. En årsrapport om företagets farligt gods verksamhet ska upprättas och överlämnas till ledningen. Säkerhetsrådgivaren ska även se till att en rapport lämnas till ledningen om en olycka inträffat där det farliga godset medfört skada på människor, egendom eller miljön. Vidare ska säkerhetsrådgivaren verka för att det finns anpassade rutiner och metoder för hantering och transport av farligt gods. Läs mer

Lagstiftning

Det grundläggande kravet på säkerhetsrådgivare finns i lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Mer detaljerade bestämmelser finns i föreskrifterna (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Krav på säkerhetsrådgivare finns i alla EU-länder och i andra länder som utför internationell landtransport av farligt gods enligt regelverket ADR respektive RID. Sverige har dock utökat kravet på säkerhetsrådgivare att även omfatta transportslagen sjö och luft utöver väg och järnväg.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support