SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Ditt ledande kunskapsnav för transporter av farligt gods.

Aktuellt

12 nov 2021

MSBs rapport från WP.15 gällande vägtransport av farligt gods

MSB har sammanställt en svensk rapport från det 110:e mötet med WP.15, där ändringar inför ADR 2023 behandlades.

Läs mer
3 nov 2021

Östersjöavtalet TSFS 2021:69

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) har kommit ut i nytryck. Föreskriften börjar gälla 1 december 2021.

Läs mer
28 okt 2021

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte online den 18 november 2021 inför det 59:de mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I en dokumentsammanställning och med sammanfattningar av förslagen på svenska finns att läsa.

Läs mer
8 okt 2021

Vårt remissvar till Transportstyrelsen gällande Östersjöavtalet

Vi har skrivit ett remissvar gällande nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet).

Läs mer
7 okt 2021

MSB har sammanställt en rapport från senaste Joint-mötet

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) 21 september - 1 oktober 2021

Läs mer
29 sep 2021

Förlängningar av intyg slutar 30 september

I samband med pandemin beslutade MSB att förlänga giltighetstid för intyg gällande säkerhetsrådgivare och förarintyg. Den 30 september löper förlängningen ut och intygen förfaller om innehavaren inte har skrivit repetitionsprov inom den förlängda tiden. Vill man få tillbaka sin behörighet för säkerhetsrådgivare eller förarintyg så måste man således skriva nyprov respektive gå ny grundkurs för förare.

Läs mer
1 sep 2021

MSB ger tillfälle att lämna synpunkter på ändringar i ADR-S och RID-S

MSB önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna ADR-S och RID-S senast den 22 september 2021. Läs mer på MSBs hemsida.

Läs mer
26 aug 2021

MSB och Göteborgs Universitet bjuder in till seminarium om forskningsprojekt kring säkrare transporter av farligt gods

MSB har finansierat ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som har studerat hur transporter av farligt gods ska kunna göras säkrare. Vid detta slutseminarium av MSB och Göteborgs Universitet presenteras resultaten och hur dessa kan bidra till säkrare transporter.

Läs mer
25 aug 2021

Transportstyrelsens instruktion för kompetensbaserad utbildning

Transportstyrelsen har tagit fram en instruktion för kompetensbaserad utbildning om hantering av farligt gods inom luftfarten.

Läs mer
20 aug 2021

MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint-Meeting

MSB bjuder in till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) 21 september-1 oktober 2021.

Läs mer
5 jul 2021

MSB har delat rapport från senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods.

MSB har delat den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades 2 juli. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 23:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2025 års utgåvor av ADR/RID, samt även IMDG-koden och IATA-DGR.

Läs mer
30 jun 2021

ADR-S och RID-S övergångsperiod är slut 1 juli 2021

Transportregelverken ADR-S och RID-S kom ut i nya utgåvor 2021. Under en övergångsperiod fick även 2019 års utgåvor tillämpas. Den är nu slut och från 1 juli 2021 gäller nu enbart ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). Har du behov att köpa nya transportregelverk hittar du dem hos oss.

Läs mer
26 maj 2021

IMDG-koden utgåva 40-20 är äntligen tillgänglig

Äntligen har IMDG-koden utgåva 40-20 kommit till Sverige. Den finns att beställa hos oss för omedelbar leverans.

Läs mer
26 maj 2021

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte online den 16 juni 2021 inför det 58:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Uppgifter om mötet samt en dokumentsammanställning med sammanfattningar av förslagen på svenska finns i bifogad fil. Synpunkter kan även lämnas senast den 15 juni via e-post till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Läs mer
7 maj 2021

Webinar: Krisövning - Farligt gods

Transport av farligt gods är en riskfylld aktivitet. En krisövning är ett mycket bra sätt att testa att en verksamhets krisplan och rutiner för krishantering fungerar som de ska vid allvarliga händelser. Vi arrangerar nu en unik krisövning med inriktning på transport av farligt gods.

Läs mer
7 maj 2021

MSBs rapport från WP.15 gällande vägtransport av farligt gods

MSB har sammanställt en rapport från senaste möte med WP.15 som behandlar ändringar i bestämmelserna för transport av farligt gods på väg, ADR.

Läs mer
5 maj 2021

IMDG-koden och leverans från England

IMDG-koden, utgåva 40-20 är väldigt försenad pga stora leveransproblem från IMO. De har hänvisat till pandemi och Brexit och lovade att koden skulle vara på marknaden senast i april. Nu är vi i maj och IMO har dessvärre slutat svara på när de faktiskt kan leverera den nya IMDG-koden. Vi får helt enkelt avvakta och se.

23 mar 2021

Transportstyrelsen ger ut nytryck av föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Transportstyrelsen ger ut nytryck av föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), TSFS 2015:66. I detta nytryck införlivas alla de ändringar som finns i utgåva 40-20 av den internationella IMDG-koden och man passar samtidigt på att översätta hela IMDG-koden till svenska. Föreskriften förväntas träda ikraft 1 juni 2022.

3 mar 2021

När kommer egentligen nya IMDG-koden?

IMDG-koden 2021/2022, som skulle komma ut vid årsskiftet, är ytterligare försenad. Koden ges ut av IMO som ligger i England. Nu har IMO meddelat att den tidigast finns i handeln i mitten/slutet av april. På grund av Brexit levererar IMO för närvarande endast inom UK. Lite ironiskt är det allt. IMDG-koden gäller farligt gods transporter till sjöss i hela världen och just nu sitter böckerna fast på en ö.

16 feb 2021

Webinar: Nya farligt gods regler 2021

Många har efterfrågat ytterligare möjlighet att vara med i vårt populära webinar om nya farligt gods regler 2021. Vi lägger nu in ett extra tillfälle den 18 mars att delta. Välkommen att boka din plats.

Läs mer
4 feb 2021

MSB förlänger giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare och förare ytterligare

MSB har tagit beslut om att förlänga giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare och förarintyg ytterligare. Intyg vars slutdatum ligger mellan 1 mars 2020 och 1 september 2021 kommer nu att förlängas till 30 september 2021. Förare som kör internationella vägtransporter måste se till att ha giltiga förarintyg i länder som inte undertecknat det multilaterala avtal som ligger till grund.

Läs mer
20 jan 2021

IMO förlänger övergångsperiod på IMDG-koden

The International Maritime Organization (IMO), har förlängt övergångsperioden för kommande IMDG-kod, utgåva 40-20, till den 1 juni 2022. IMO, som ligger i England, har stora leveransproblem från tryckeriet med lockdown och Brexit. Vanligtvis kommer IMDG-koden ut på hösten året innan den kan användas. Nu hoppas IMO att den kommer i februari 2021.

18 jan 2021

MSB ställer in examinationstillfällen i februari

MSB har pga rådande omständigheter med Covid-19 beslutat att ställa in de examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare som var inplanerade i februari. MSB hoppas kunna genomföra examinationerna 24-25 mars i Karlstad. Ytterligare provtillfällen finns i april, maj och juni.

För er som har ett befintligt säkerhetsrådgivarintyg med förlängt giltighetsdatum till 28 februari, kan vi informera om att MSB jobbar med en ny internationell förlängning som dock ännu inte är klar.

8 dec 2020

Nya farligt gods regler 2021

Transportregelverken för väg, järnväg, sjö och luft uppdateras 2021 och kommer alla ut i nya utgåvor. Du kan beställa aktuella regelverk hos oss och och givetvis boka dig på vårt webinar där vi går igenom alla nyheter och ändringar.

Läs mer
8 dec 2020

MSBs rapport från mötet med FN:s subkommitté TDG

MSB har sammanställt den svenska rapporten från det 57:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2023 års utgåvor av transportregelverken ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI/IATA-DGR.

Läs mer
30 nov 2020

MSB förlänger giltighetstid gällande intyg för säkerhetsrådgivare t.o.m 28 februari 2021

MSB har genom att underteckna multilaterala avtal för ADR och RID samt med stöd av 11§ i MSBs föreskrifter (MSBFS 2005:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, beslutat att ytterligare förlänga intyg för säkerhetsrådgivare för alla transportslag. Intyg vars giltighet går ut 1 mars 2020-1 februari 2021 är fortsatt giltiga t.o.m. 28 februari 2021.

Läs mer
29 nov 2020

Multilateralt avtal M331 för att förlänga tid för återkommande kontroll av tryckkärl

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M331 som ger ger möjlighet att förlänga tiden för återkommande kontroll av tryckkärl. Detta gäller till 31 mars 2021 och för vissa UN-nummer.

Läs mer
20 nov 2020

MSB har sammanställt dokument inför den 57:e mötet med FN:s subkommitté TDG

MSB har sammanställt dokument inför den 57:e mötet med FN:s subkommitté TDG och för ändringar till den 22:e utgåvan av FN-rekommendationerna för farligt gods. Mötet hålls i Genève den 30 november-9 december 2020.

Läs mer
16 nov 2020

MSBs rapport från WP.15 gällande vägtransport av farligt gods

FNs arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, hade sitt senaste möte 10-13 november. MSB har sammanställt sin rapport från detta.

Läs mer
2 nov 2020

Transportstyrelsen önskar synpunkter angående Östersjöavtalet

Östersjökonferensen, vid vilken Östersjöavtalets ändringar diskuteras, ställdes i somras in pga Coronapandemin. Istället ska mötet nu genomföras genom skriftligt förfarande. Transportstyrelsen önskar därför ta del av synpunkter avseende det bifogade förslaget som inkommit från Tyskland. Beslut gällande det inkomna förslaget kommer att tas vid årsskiftet och om det antas kommer nya Östersjöavtalet att börja gälla 1 juli 2021.

Läs mer
23 sep 2020

MSBs sammanställning av dokument till Joint-mötet i september

MSB ger ut en sammanställning av dokument till Joins-möte (ADR/RID/ADN) om transport av farligt gods som genomfördes i Bern och Geneve under september 2020.

Läs mer
15 sep 2020

Transportstyrelsen bjuder in till online-informationsmöte

Transportstyrelsen bjuder in till informationsmöte där de informerar om vad som gäller efter den 17 november 2020 beträffande undantagen till följd av COVID-19.

Läs mer
20 aug 2020

MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint meeting

MSB bjuder in till samrådsmöte inför nästa Joint-möte, dvs harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR) den 10-18/9. MSB har gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR.

Läs mer
11 aug 2020

Förlängning av farligt gods-utbildningars giltighet för flygtransport

Transportstyrelsen har beslutat om undantag gällande krav på repetitionsutbildning inom 24 månader gällande lufttransport av farligt gods. Beslutet gäller till och med den 17 november 2020 och är framtaget för att minska smittspridning.

Läs mer
30 jun 2020

Ändring i MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut en ändring till sina föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Läs mer
28 maj 2020

Remissvar gällande ändring av MSBs föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

SäkerhetsRådgivarna har lämnat remissvar på MSBs förslag om ändring i föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Ändringen handlar om att kunna förlänga giltighetstiden för säkerhetsrådgivares intyg.

Läs mer
21 maj 2020

MSB har givit ut nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler. De träder i kraft den 1 augusti 2020 och i samband med det upphör vissa äldre att gälla.

Läs mer
15 maj 2020

USA anpassar sina farligt gods regler

PHMSA (Pipeline and Farligt Materials Safety Administration), USAs myndighet för transport av farligt gods har publicerat ändringar för sina farligt gods bestämmelser, 49 CFR Del 171 till 180. Detta är för att anpassa USAs regler till de gällande internationella bestämmelserna, såsom FNs modellregelverk, IMDG-koden för sjötransport samt ICAO-TI för lufttransport.

Läs mer
15 apr 2020

Transport av desinfektionsmedel

Den pågående pandemin har ökat behovet av desinfektionsmedel, som oftast är klassificerat som farligt gods, inom hela samhället. Detta har gjort att transporterna av dessa medel har ökat enormt och många nya aktörer med begränsade kunskaper inom farligt gods har svårt att få en överblick och att uppfylla gällande bestämmelser.

Läs mer
8 apr 2020

Kemikalieinspektionen ger undantag från krav om säkerhetsdatablad och märkning på svenska för vissa desinfektionsmedel

Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller året ut. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Läs mer
26 mar 2020

Förlängd giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare

SäkerhetsRådgivarna AB stödjer MSBs intention att förlänga intygen för säkerhetsrådgivare som p.g.a. rådande situation inte har möjlighet att genomförana repetitionsprov innan giltighetstiden löper ut. För att utöka giltighetstiden för berörda säkerhetsrådgivare behövs ett undantag från 8 § i föreskrifterna (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Ett sådant undantag saknas idag.

Läs mer
25 mar 2020

UN 3291 Medicinskt avfall, N.O.S. för avfall från behandling av COVID-19

MSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att avfall som uppkommit i samband med hantering av patient kan klassificeras som kategori B och transporteras som UN 3291 Medicinskt avfall N.O.S. om det kommer från sjukvårdsinrättning, annars ska benämningen UN 3291 Smittförande avfall, ospecificerat, N.O.S. användas.

Läs mer
20 mar 2020

Transportstyrelsen beslutar om förlängd giltighetstid för intyg av farligt gods utbildning för lufttransport

Transportstyrelsen har beslutat att förlänga giltighetstiden för farligt gods utbildningar för lufttransport. Beslutet gäller t o m 20 juli 2020 och företag som tillämpar detta ska ta fram riskreducerande åtgärder.

Läs mer
16 mar 2020

Transportstyrelsen meddelar undantag från kör- och vilotider

Transportstyrelsen har beslutat att göra undantag från kör- och vilotider från den 2020-03-16 och 30 dagar framåt.

Läs mer
1 mar 2020

WHO ger ut guide för transport av COVID-19

WHO har tagit fram en guideline för transport av tester för COVID-19. Det ska transporteras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B.

Läs mer
27 feb 2020

Transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall, Kategori A

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M317. Avtalet gör det möjligt att tillordna medicinskt avfall eller smittförande avfall i Kategori A till UN 3549. UN-numret, som kommer in i transportregelverken 2021, kan alltså redan börja användas vid vägtransport genom att följa M317.

Läs mer
12 feb 2020

ADR, ny betydelse 2021

Sedan 1957 har ADR varit en förkortning för "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". Den 1 januari 2021 kommer ADR istället vara en förkortning för “Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. Det är en naturlig utveckling eftersom många länder som undertecknat överenskommelsen faktiskt ligger utanför Europa.

10 jan 2020

UN Manual of Tests and Criteria, rev 7

Nu finns UN Manual of Tests and Criteria, revision 7 att läsa på United Nations hemsida.

Läs mer
2 dec 2019

Testsammanfattning för litiumbatterier

Den 31 december 2019 löper övergångsperioden ut gällande testsammanfattning för litiumbatterier. Från 1 januari 2020 ska således alla tillverkare och efterföljande distributörer av litiumbatterier (celler eller batterier) kunna tillhandahålla en testsammanfattning.

Innehållet i denna testsammanfattning specificeras i FN:s testhandbok för farligt gods (del III, delavsnitt 38.3, stycke 38.3.5). Observera att flera transportörer kräver en kopia av testsammanfattningen för att acceptera transport av litiumbatterier.

27 nov 2019

Ny IATA-DGR för år 2020

Ny utgåva av IATA-DGR (61th ed.) börjar gälla 1 januari 2020. Hos kan du köpa dina aktuella regelverk.

Läs mer
14 nov 2019

Farligt Gods Konferensen 2019

Den 14 november 2019 är det dags för årets Farligt gods konferens, mötesplatsen för alla som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. SäkerhetsRådgivarna AB är en av arrangörerna och vi ser fram emot en inspirerande dag.

Läs mer
24 okt 2019

Ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019

Den 1 januari 2020 träder ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och järnväg i kraft.

Läs mer
4 okt 2019

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations, utgåva 21 finns nu att läsa på United Nations hemsida.

Läs mer

Allt om och för säkerhetsrådgivare

Hos oss är du i trygga händer om du vill utbilda dig och bli eller förbli säkerhetsrådgivare för farligt gods. Vi har utbildat säkerhetsrådgivare sedan kravet infördes år 2000. Varje termin, varje år. Det är vi oerhört stolta över. Du kan också välja att anlita någon av våra säkerhetsrådgivare till din verksamhet.

Fokus på farligt gods

Transport av farligt gods är ryggraden i vår verksamhet. För att kunna sätta farligt gods i rätt sammanhang krävs kunskap i angränsade ämnesområden såsom kemi och miljö, farligt avfall, risker, transport och logistik, arbetsmiljö och transportsäkerhet. Vi kan helheten och då blir det enkelt att se likheter, skillnader och detaljer. Det har vi gjort sedan start och gör fortfarande varje dag.

Vi håller koll på det senaste i branschen och har gedigen erfarenhet inom våra kunskapsområden. Den delar vi gärna med oss av på våra utbildningar och genom våra tjänster.

Stark ledning

Våra grundare är lika aktiva och engagerade i företaget idag som när det startades. Med deras mål och värderingar har vi idag byggt ett team av specialister som är vårt starkaste varumärke. Vi är professionella, kunskapssäkra och personliga. Våra rådgivare är effektiva, talar klarspråk och reder ut dina frågor. Vi tror på att ha en stark utmanarattityd och ger det där lilla extra.

Svetlana Borak

Birgit Rönnecke

Du är i gott sällskap

Här är några av de fantastiska kunder vi haft förmånen att arbeta med under våra 23 år i branschen.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support