SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Lufttransport
  1. Farligt gods
  2. Farligt gods i luften

Farligt gods i luften

Lufttransport av farligt gods upplevs av många som det mest restriktiva transportslaget. Det farliga godset får aldrig äventyra säkerheten för ett flygplan eller personer ombord. Vid lufttransport tar man hänsyn till att godset utsätts för stora påfrestningar såsom växlingar i temperatur och lufttryck samt att godset förutom fraktflyg även kan lastas på passagerarplan. Detta leder till att visst farligt gods är förbjudet för lufttransport och att tillåtna kvantiteter per kolli är betydligt mindre jämfört med andra transportslag.

Regelverk

Även om ICAO-TI det lagligt gällande regelverket vid lufttransport av farligt gods är det IATA-DGR som används i praktiken. Regelverken tillämpas för både nationell och internationell transport. Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods innehåller de grundläggande bestämmelserna.

ICAO-TI

Lufttransport av farligt gods regleras genom Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI). Bestämmelserna ges ut av den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO med stöd av Annex 18 till konventionen om internationell luftfart, den s.k. Chicagokonventionen. De länder som tillträtt Chicagokonventionen, däribland Sverige, är automatiskt bundna även av ICAO-TI. Bestämmelserna i ICAO-TI uppdateras vartannat år.

I Sverige sätts ICAO-TI i kraft genom Transportstyrelsen föreskrifter.

IATA-DGR

I praktiken är det flygbolagens egna bestämmelser som måste tillämpas vid lufttransport av farligt gods. Den internationella luftfartsassociationen IATA ger årligen ut regelverket Dangerous Gods Regulations (IATA-DGR). Bestämmelserna i IATA-DGR baseras på reglerna i ICAO-TI med tillägg av mer restriktiva regler. Dessutom får länder och flygbolag inom IATA lägga in strängare krav samt förbjuda farligt gods i sitt luftterritorium eller på sina flygplan.

Regelverket IATA-DGR består av Section 1-10 och ett antal Appendix. I regelverket finns bestämmelser för klassificering, användning och konstruktion av förpackningar, märkning och etikettering, dokumentation, hantering, utbildning, begränsningar med mera.

Vem berörs av reglerna?

Avsändare och deras agenter, förpackare, flygspeditörer, fraktagenter, flygoperatörer (flygbolag), leverantörer av marktjänster, med flera.

Aktuella myndigheter vid lufttransport

Transportmyndighet
Transportstyrelsen

Behörig myndighet (competent authority)
Transportstyrelsen, SSM

Tillsynsmyndigheter
Transportstyrelsen (luft), MSB (säkerhetsrådgivare), SSM (klass 7)

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support