SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Märken och etiketter
  1. Farligt gods
  2. Introduktion
  3. Märken och etiketter

Märken och etiketter

För att informera om vilka faror det farliga godset har ska kollin, containrar, tankar, fordon och vagnar märkas och etiketteras vid transport. Att välja rätt märken och etiketter för godset i kombination med aktuella transportslag är avgörande för säker hantering av det farliga godset från avsändare till mottagare.

Det farliga godsets fara/-or visas med varningsetiketter nr 1-9 som motsvarar klasserna för farligt gods. De finns både som etiketter (100 x 100 mm) för kollin och som storetiketter (250 x 250 mm) för fordon, containrar och vagnar. Etiketterna är utformade enligt förlagor i farligt gods regelverken och kraven är samma för alla transportslag.

Förpackningar

Avsändaren är ansvarig för att kollit (lådan, dunken, fatet, IBC-behållaren etc.) är rätt märkt och etiketterat för det aktuella transportslaget. Förutom varningsetiketter som motsvarar godsets klass och eventuella sekundärfaror tillkommer olika märken (UN-nr, transportbenämning, miljöfarlighet etc.) samt hanteringsetiketter (pilar, cargo aircraft only etc.) beroende på transportslag. Alla etiketter och märken ska vara väl synliga, läsbara och får inte täckas eller skymmas. De ska tåla väderpåfrestningar och för sjötransport krävs att de klarar 3 månader i havsvatten.

Fordon, vagnar, containrar

Fordon, vagnar och containrar som innehåller farligt gods ska förses med storetiketter och/eller märken för att ge en varning om att enheten innehåller farligt gods och innebär fara. Vilka etiketter och/eller märken som krävs påverkas av följande faktorer:

  • Styckegods, tanktransport eller bulktransport
  • Vilken slags enhet godset är lastat i (fordon, vagn eller container)
  • Vägtransport, järnvägstransport eller sjötransport
  • Vilken klass godset tillhör

Förutom storetiketter kan det vara aktuellt med andra märken beroende på transportslag. Det kan vara orangefärgade skyltar (onumrerade eller numrerade med farlighetsnummer och UN-nummer), märke för miljöfarlighet, märke för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur, rangeringsetiketter, organgefärgat band för cisternvagnar, UN-nummer, Proper shipping name med flera.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support