SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vägtransport
  1. Farligt gods
  2. Farligt gods på väg

Farligt gods på väg

Transporter på väg är det dominerande transportslaget för farligt gods. Dagligen fraktas stora mängder på våra vägar antingen som styckegods, tanktransport eller bulktransport. Riskerna med dessa transporter minimeras genom omfattande och detaljerade bestämmelser i ADR/ADR-S som ställer krav på alla inblandande aktörer. Även samhället, som är beroende av att farligt gods kan transporteras på våra vägar, ställer krav genom särskilda trafikregler för farligt gods.

Regelverk

Bestämmelser för vägtransport av farligt gods finns i regelverket ADR (internationellt) respektive ADR-S (nationellt). Lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods innehåller de grundläggande bestämmelserna.

ADR

Internationella vägtransporter av farligt gods regleras genom ADR som är en överenskommelse mellan drygt femtiotal länder. Dessa är i huvudsak europeiska länder och länder som gränsar till Europa. Sverige har varit med sedan år 1974.

ADR är en förkortning av det Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Bestämmelserna i ADR beslutas av arbetsgruppen WP.15 inom UNECE (regional FN-organisation). Utveckling och revidering av bestämmelserna i ADR sker fortlöpande och vartannat år utkommer ny utgåva av regelverket.

Regelverket ADR delas in i nio delar. Dessa delar behandlar bestämmelser för klassificering, användning och konstruktion av förpackningar och tankar, märkning och etikettering, dokumentation, lastning och lossning, fordonsbesättning, utrustning och drift, tillverkning och godkännande av fordon, utbildningskrav, transportskydd, rapportering av olyckor, undantag med mera.

ADR-S

I Sverige tillämpar vi de internationella bestämmelserna även vid nationell vägtransport av farligt gods. Detta krav ställs på Sverige samt övriga EU-länder genom EU-direktiv. Bestämmelserna sätts i kraft genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

MSBs föreskrifter består dels av inledande föreskrifter, översättning av ADR (nio delar) samt Bilaga S. Bilaga S innehåller samtliga avvikelser som gäller nationellt för Sverige.

Vem berörs av reglerna?

Avsändare, transportör, mottagare, förpackare, lastare, fyllare, lossare, användare av tankcontainer eller UN-tank, med flera.

Aktuella myndigheter vid vägtransport

Transportmyndighet
MSB

Behöriga myndigheter
MSB, Polismyndigheter, SSM

Tillsynsmyndigheter
Polismyndigheten (väg), MSB (säkerhetsrådgivare, transportskydd, m.m.), SSM (klass 7)

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support