SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter
 1. Farligt gods
 2. Säkerhetsrådgivare för farligt gods
 3. Säkerhetsrådgivarens uppgifter

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

Säkerhetsrådgivarens främsta uppgift är att se till att verksamheten följer gällande bestämmelser och att förebygga de risker som är förenade med sådana transporter.

Säkerhetsrådgivaren ska

 1. Se till att bestämmelserna i lag, förordning, föreskrifter och berörda regelverk för farligt gods följs.
 2. Ge råd till verksamheten om tillämpningen av bestämmelser för farligt gods.
 3. Upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen om farligt gods verksamheten. Årsrapporten ska arkiveras i fem år och på begäran uppvisas för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Säkerhetsrådgivaren ska se till att det finns anpassade metoder och rutiner bland annat för att

 1. identifiera farligt gods som lämnas för transport eller transporteras,
 2. följa de särskilda krav som gäller för transportmedel och utrustning för transport av farligt gods, när sådana ska anskaffas,
 3. kontrollera utrustning som används för transport, lastning eller lossning av farligt gods,
 4. säkerställa att berörda arbetstagare genomgår anpassad utbildning och att denna dokumenteras,
 5. kunna agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor eller tillbud under transport, lastning eller lossning av farligt gods,
 6. undersöka och om det krävs upprätta rapporter över olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser under transport, lastning eller lossning av farligt gods,
 7. förhindra upprepning av olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser,
 8. ta hänsyn till lagar, förordningar och särskilda krav för transport av farligt gods vid val av underleverantörer eller annan tredje part,
 9. säkerställa att den personal som utför lastning, lossning eller transport av farligt gods har de arbetsbeskrivningar och instruktioner som behövs,
 10. öka medvetenheten om farorna vid transport, lastning eller lossning av farligt gods,
 11. säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som ska medföras, finns i transportmedlet och motsvarar gällande bestämmelser,
 12. säkerställa att bestämmelserna om lastning och lossning följs, och
 13. säkerställa att det vid landtransport av farligt gods finns en skyddsplan enligt delavsnitt 1.10.3.2 i ADR-S och RID-S.

Säkerhetsrådgivaren ska ansvara för att en rapport lämnas till verksamhetsledningen om en olycka har inträffat där det farliga godset har medfört skada på liv, hälsa, miljö eller egendom. Även allvarliga tillbud till sådana olyckor ska rapporteras.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support