SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Lastning och lossning
 1. Farligt gods
 2. Introduktion
 3. Lastning och lossning

Lastning och lossning

Bestämmelser för lastning och lossning omfattar hantering av kollin med farligt gods, farligt gods i tank/bulk samt för containrar av olika slag (bulk, tank, styckegods) som ställs på eller i ett transportmedel.

Den som är delaktig vid lastning och lossning av farligt gods har ett ansvar att hanteringen sker på ett säkert sätt. Flera aktörer kan samtidigt vara inblandade; avsändare och transportör, utlastande operatör och förare, transportör och mottagare med flera. Det är därför viktigt att alla inblandade vet vem som ansvarar för vad. Bestämmelserna ställer olika krav beroende på transportslag.

Lastning och lossning får inte ske om brister som kan påverka säkerheten finns på fordon, containrar av olika slag eller utrustning som används vid lastning och lossning. Det samma gäller om handlingar för farligt gods inte uppfyller gällande bestämmelser.

Lastning av styckegods

Det finns både allmänna och särskilda bestämmelser för lastning av förpackat farligt gods i transportmedel eller lastbärare. Några av de allmänna är:

 • Kontrollera att förpackningarna inte är skadade
 • Kontrollera att enheten är oskadad samt ren, torr och lämplig för godset
 • Separering av gods som inte får samlastas
 • Försiktighetsåtgärder för livsmedel, andra konsumtionsvaror och djurfoder
 • Skyddsavstånd vid järnvägstransport
 • Begränsning av transporterad mängd (väg)
 • Begränsning av radioaktiva ämnen och föremål på enheter
 • Lastsäkring av gods anpassat för kommande transportslag
 • Rökförbud
 • Åtgärder mot elektrostatiska laddningar (väg)
 • I vissa fall, tillstånd eller förhandsanmälan till Polismyndigheten (väg)

Lastsäkring

Farligt gods ska lastsäkas och kollin som stuvas i fordon, containrar, järnvägsvagnar ska säkras för att framför allt förhindra förskjutningar i lasten. Lämpliga metoder för lastsäkring är att använda surrningsband, förstängningsskivor, justerbara förstängningsdon, friktionsmaterial eller luftkuddar. Godset utsätts för olika påkänningar vid transport på väg, järnväg eller sjö. Vid transport med olika transportslag ska godset lastas och säkras för alla de påkänningar som kan uppkomma under transporten.

Separering

Separationskraven går ut på att de godsslag som kan reagera farligt med varandra ska skiljas åt. För de flesta transportslag skiljer man godset på klassnivå men vid sjötransport tar man även hänsyn till farliga reaktioner mellan olika ämnen. För transporter som går på land och sedan till sjöss är det viktigt att lastaren separerar godset enligt de strängaste reglerna, i detta fall sjöbestämmelserna.

Fyllning i tank

Det företag som fyller farligt gods i en tank (tankfordon, tankcontainer, UN-tank etc.) ska bland annat:

 • Endast fylla tankar med tillåtet och lämpligt farligt gods
 • Kontrollera att datum för nästa kontroll inte har överskridits
 • Kontrollera att tankar och deras utrustningsdetaljer är i tekniskt felfritt skick
 • Vid fyllning av tank hålla högsta tillåtna fyllnadsgrad
 • Iaktta bestämmelserna för farligt gods i angränsande tankfack
 • Se till att det inte finns farliga rester utanpå de fyllda tankarna
 • Säkerställa att alla förslutningar har stängts och att inget läckage förekommer
 • Se till att tanken är märkt och etiketterad

Lossning

Några av de allmänna bestämmelserna för lossning är:

 • Kontrollera att rätt gods lossas
 • Kontrollera att förpackningar, lastbärare och transportmedel inte är skadade
 • Se till att det inte finns farliga rester utanpå lossade tankar, fordon, containrar etc.
 • Åtgärder mot elektrostatiska laddningar (väg)
 • Efter lossning av tank, säkerställa att eventuella ventiler och inspektionsöppningar är stängda
 • Säkerställa att föreskriven rengöring och sanering av fordon/containrar utförs
 • Avlägsna märken för farligt gods på lossade, rengjorda och sanerade containrar
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support