SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Explosiver – synas eller inte synas

Explosiver – synas eller inte synas

Ett högst aktuellt ämne under hösten har varit olika åtgärder hur kriminellas tillgång till explosiva varor ska strypas. Regeringen har gett myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar.

De sprängladdningar som används av kriminella varierar, men dynamitsprängämne eller krutbaserade ämnen är vanligt. I civilsamhället används dynamitsprängämnen på exempelvis byggarbetsplatser. Ett sätt att komma över dessa sprängämnen är enligt polisen genom stölder alternativt via någon anställd.

För hantering av explosiva varor krävs tillstånd. Bergsprängarbranschens företrädare tycker däremot att dagens regler är för tandlösa och vill ha bättre kontroller och ett personligt ansvar för de som jobbar med sprängning. Regeringen har föreslagit författningsändringar för få ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor på plats. Målsättningen är att ett sådant tillståndregister ska vara på plats den 1 juli 2024.

I dessa diskussioner har transporter av explosiva ämnen inte pekats ut som en riskfaktor eller ett tillvägagångssätt för att komma över sprängladdningar. Det är okänt om stölder från fordon under transport förekommer och i sådana fall i vilken omfattning. Däremot finns en rädsla hos vissa bergsprängare att man t.o.m. väljer att ta bort orangefärgade farligt gods skyltar och storetiketter från fordon som transporterar explosiva ämnen. Läs mer här ... 


Bestämmelser för transportskydd (1.10 i ADR-S)

För transporter av farligt gods finns det regler som syftar till att skydda verksamheter mot brottsliga angrepp, det så kallade transportskyddet (kapitel 1.10 i ADR-S). Sprängämnen som nämns i dessa sammanhang är farligt gods med hög riskpotential och det omfattas alltid av bestämmelserna om transportskydd.

För detta gods ska varje bergsprängningsföretag vidta åtgärder som riktar sig mot personal, organisation, riskbedömning, avvikelsehantering, skalskydd, åtgärder vid förflyttning, skydd av information m.m. Varje företag ska upprätta, införa och följa en skyddsplan.

Vidare ska företagen ha anordningar, utrustning eller system för att skydda mot stöld av fordon som transporterar detta gods. Det är dock viktigt att dessa skyddsåtgärder inte hindrar insatser i nödlägen.

Även när risken för brottsliga angrepp under transport är hög, får transportskyddsåtgärderna aldrig bryta mot bestämmelser om säkerhet i ADR såsom krav på skylning av fordon.


Undantag från skyltning av transportenheter

Möjligheten att transportera farligt gods (inkl. vissa explosiva ämnen) utan att skylta fordonen finns i bestämmelserna för vägtransport av farligt gods, ADR-S. De är dock förenade med att mängden farligt gods begränsas per tranportenhet eller hur transporten genomförs. Dessa undantag finns väl beskrivna i avsnitt 1.1.3 i ADR-S. De skulle exempelvis kunna tillämpas om mängden sprängämnen (UN 0081, UN 0082, UN 0083, UN 0084, UN 0241, UN 0331, UN 0332) inte överstiger totalmängden 50 kg per transportenhet. Vid större mängden måste fordonen skyltas och etiketteras. 

Orangefärgade skyltar och storetiketter ska finnas på fordonen för insatser i nödlägen och oavsett hur stora riskerna är för transportskyddet.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support