SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Förlängning av multilateralt avtal om antal fordon i en transportenhet

Förlängning av multilateralt avtal om antal fordon i en transportenhet

Det multilaterala avtalet M 304 om antalet fordon i en transportenhet har förlängts genom ett nytt multilateralt avtal, M 342. Den 17 december 2021 upphör M 304 att gälla. Det nya avtalet, M 342 initierades och undertecknades av Sverige (MSB) den 9 november.

För att avtalet skall träda i kraft krävs att minst två ADR-medlemsländer undertecknar avtalet. Hittills har även Norge, Danmark och Spanien undertecknat avtalet. M 342 innehåller inga förändringar och är giltigt till och med 16 december 2026.

M 342 innebär att med avsteg från bestämmelserna i ADR, avsnitt 8.1.1, får en transportenhet bestå av mer än en släpvagn (eller påhängsvagn) enligt givna förutsättningar i avtalet.

M 342

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support