SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. IMDG-koden på svenska

IMDG-koden på svenska

Transportstyrelsen har valt att översätta utgåva 40-20 av IMDG-koden till svenska för att i Sverige kunna lagföra brott mot koden. Den svenska IMDG-koden väntas träda i kraft 1 juli 2022.

Fram till 2004 fick varje nation sätta IMDG-koden i kraft i sin egna nationella lagstiftning. 2004 blev den obligatorisk för sjötransport av farligt gods genom internationell överenskommelse och SOLAS. Sverige inkorporerade IMDG-koden via föreskrifter. Under åren 2007-2013 valde Transportstyrelsen att översätta IMDG-koden (version 33-06 till 36-12) från engelska till svenska, dvs transformering istället för inkorporering. I samband med att version 37-14 skulle införlivas i svensk rätt så ändrade man tillbaka från transformering till inkorporering. Vi på SäkerhetsRådgivarna AB har sedan 1990-talet dagligen använt och utbildat i IMDG-koden och under de sex år den svenska översättningen fanns, så innehöll den så pass många fel att den helt enkelt inte gick att använda på ett korrekt sätt. Som remissinstans har vi även lämnat synpunkter på den kommande svenska översättningen och vår främsta farhåga är att vi hamnar i samma läge som åren 2007-2013. Här kan du läsa vårt remissvar ...

Du kan förbeställa ditt exemplar av den svenska IMDG-koden här ...

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support