SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

 1. Posts
 2. Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

Från 1 januari 2024 träder nya regler för hantering av brandfarliga vätskor i kraft (MSBFS 2023:2). Reglerna har anpassats till förhållanden som råder idag och ersätter flera föråldrade föreskrifter på området.

MSBFS 2023:2 är främst en modernisering av befintliga regler men innehåller även en del nyheter. 

 • Gränserna för när brandteknisk avskiljning respektive invallning krävs flyttas till skarp regeltext.
 • Regler kring användning av IBC för stationär användning preciseras. Syftet med bestämmelsen är att klargöra hur och när en behållare, som i första hand är konstruerad och avsedd för transport, får användas på samma sätt som en cistern, d.v.s. genom att fyllas och tömmas på samma plats.
 • Det allmänna rådet med avståndstabellerna har uppdaterats. Tabellerna i bilagan bör användas som en lösning när verksamheten inte har egen förmåga att göra en relevant bedömning av vika avstånd som krävs för att uppnå en säker hantering och inte användas som ett facit för hur det ska se ut.
 • Krav på att tankfordon vid en nödsituation kan lämna platsen utan att behöva backa. Kravet är nytt, men det har varit vedertaget och tillämpats på de flesta anläggningar.
 • Nytt krav på att flödet i en rör- eller slangledning ska kunna stängas manuellt. Vid en
  nödsituation ska flödet snabbt kunna stängas av.

MSBFS 2023:2 ersätter primärt SÄIFS 2000:2, men den kommer också upphäva följande författningar 1 januari 2024:

 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med allmänna råd.
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen.
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med allmänna råd.
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:5) om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga.
 • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:10) med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor med allmänna råd.

Ladda ner den nya MSBFS 2023:2 här ...

De större förändringarna i MSBFS 2023:2 är utredda och presenterade i MSBs konsekvensutredning. Ladda ner här ...

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support