SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

 1. Posts
 2. News
 3. SÄPO höjer terrorhotnivån

SÄPO höjer terrorhotnivån

Säkerhetspolisen höjer terrorhotnivån i Sverige från nivå 3 till nivå 4. Detta påverkar arbetet med transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg.

Hotnivån ändras från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala. Höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. Det höga hotet bedöms nu kvarstå under en längre tid.

Transportskydd – farligt gods

SÄPOs terrorhotnivå är en av flera parametrar för att utvärdera riskerna och dimensionera transportskyddet vid transport av farligt gods på väg och järnväg.

Vid direkt hot mot ett specifikt företag eller mot en sektor kontaktar Polismyndigheten de som berörs. I detta fall är det en hot mot Sverige som har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål och det påverkar alla. 

För verksamheter som omfattas av bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och järnväg är det en signal för att se över sina riskbedömningar, rutiner och eventuella skyddsplaner med avseende på transportskydd. Det kan också innebära att man måste initiera åtgärder inom farligt gods verksamheten som man finner nödvändiga till följd av den höga terrorhotnivån (nivå 4 av 5). 

För verksamheter som omfattas av krav på skyddsplan kan den innehålla åtgärder som man själv har bestämt ska genomföras vid förhöjd hotbild. Här är frågan hur företaget definierar ”förhöjd hotbild” och hur den påverkas av SÄPOs höjning av terrorhotnivån.  

Fakta hotnivåskalan

 • Terrorhotnivån grundar sig på strategiska bedömningar av aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige. Den svenska hotskalan är en strategisk hotskala för hela Sverige över tid.
 • Det är säkerhetspolischefen som fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Det görs utifrån en samlad bedömning av information, där Nationellt center för terrorhotbedömnings (NCT) bedömning är ett av underlagen.
 • Terrorhotnivån har varit förhöjd i Sverige sedan hösten 2010 – en trea på en femgradig skala. En kort period – mellan 18 november 2015 och 2 mars 2016 – var den hög – en fyra på en femgradig skala.

Bedömningar enligt hotnivåskalan:

 • Inget identifierat hot (1)
 • Begränsat hot (2)
 • Förhöjt hot (3)
 • Högt hot (4)
 • Mycket högt hot (5)
 •  

Läs mer om transportskydd … 

Bestämmelserna om transportskydd finns i kapitel 1.10 i ADR-S (MSBFS 2022:3) respektive RID-S (MSBFS 2022:4).

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support