SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

 1. Posts
 2. Svenska IMDG-koden

Svenska IMDG-koden

I Sverige införlivas IMDG Code genom Transportstyrelsen föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) som idag består av:

 • Grundform: TSFS 2022:52 (1188 sidor)
  Innehåller en översättning av IMDG Code 40-20 som upphörde att gälla 2023-12-31
 • Ändring: TSFS 2023:64 (202 sidor)
  Innehåller enbart alla ändringar och nyheter från IMDG Code 41-22 som måste följas från 2024-01-01

Endast digital konsoliderat utgåva

Transportstyrelsen har beslutat att inte trycka en konsoliderad utgåva av ovanstående föreskrifter. Mot bakgrund av regelverkets komplexitet och omfattning anser vi på SäkerhetsRådgivarna AB att det inte går att hantera en bok med 202 sidor ändringar parallellt med två böcker på 1188 sidor grundföreskrift. Vi kommer därför inte att erbjuda försäljning av svenska IMDG-koden i tryckt form. En digital konsoliderad utgåva finns att ladda ner här ...

Vår syn på saken

Vi på SäkerhetsRådgivarna AB har vid flera tillfällen lyft problem kring den svenska översättningen av IMDG Code. Syftet med framtagande av den svenska IMDG-koden var att underlätta läsning, förståelse, tillämpning, tillsyn och straffsanktioner. Frågan är om detta har uppnåtts? Här är några synpunkter.

Ny grundföreskrift istället för ändringsföreskrift

 • IMO utvecklar och reviderar fortlöpande bestämmelserna i IMDG Code och vartannat år utkommer nya utgåvor. Det medför att Transportstyrelsen måste revidera den svenska IMDG-koden vartannat år. Utgivning av nya utgåvor genom ändringsföreskrift till grundföreskrift är svåröverskådlig. Bestämmelserna är för omfattande, detaljerade och komplexa för att kunna hanteras på annat sätt än tillsammans i en och samma föreskrift. Ändringsföreskrifter som främst omfattar redaktionella ändringar går att hantera men inte när de omfattar alla nyheter och ändringar i nya utgåvor. Nya utgåvor av IMDG-koden bör ges ut som en ny grundföreskrift.
 • Transportstyrelsen översatte IMDG-koden under åren 2007-2013 och vi konstaterar att varje ny utgåva av IMDG Code gavs ut som ny grundföreskrift.

IMDG-koden i bokform

 • Mot bakgrund av regelverkets komplexitet och omfattning är tillgänglighet till bestämmelserna i tryckt form en nödvändighet för flera aktörer som berörs av sjötransport av farligt gods. En digital form är ett komplement men kan inte vara ett substitut till den tryckta formen. 

Examination av säkerhetsrådgivare

 • Säkerhetsrådgivare med behörighet för sjötransport av farligt gods ska i samband med sin examination hos MSB ha tillgång till IMDG-koden i bokform. Digitala hjälpmedel är inte tillåtna vid examination. Det är orimligt att förvänta sig att säkerhetsrådgivare i samband med prov ska hantera en IMDG-kod bestående av 202 sidor ändringsföreskrifter till 1188 sidor grundföreskrifter. Den enda aktuella utgåvan som går att använda i tryckt form är den engelska IMDG Code 41-22.

Rederier

 • Svenska fartyg är de nu tvungna att läsa den konsoliderade digitala utgåvan av IMDG-koden för att efterleva svenska föreskrifter. Även om IMDG-koden finns både i bokform och digitalt ombord fartyg är det regelverket i bokform som används mest vid nödlägen, kontroller m.m.

Tillsynsmyndigheter

 • Både Transportstyrelsen och Kustbevakningen ska kunna använda sig av IMDG-koden vid sina tillsynsuppdrag. Vi frågar oss om det är möjligt att genomföra en effektiv tillsyn om man ska läsa 202 sidor ändringsföreskrift parallellt med 1188 sidor grundföreskrift? Eller är det gängse norm att alla tillsynstjänstemän använder sig av regelverket i konsoliderad digital form? Transportstyrelsen anger dock att den konsoliderade utgåvan kan innehålla fel och därför är det alltid är den tryckta utgåvan som gäller (som inte går att hantera).
 • Vid utredning om brott kan tillsynsmyndigheterna inte hänvisa till konsoliderade utgåvor utan till grundföreskriften och ändringsföreskrifter. Det gör underlaget till Åklagarmyndigheten av ett detaljerat regelområde mer svåröverskådligt. 

Utbildning

 • IMDG-koden i bokform används som läromedel i kurser för sjötransport av farligt gods. Som utbildare avråder vi alla våra elever att på kursen använda den nuvarande svenska IMDG-koden bestående av tryckt grundföreskrift och tryckt ändningsföreskrift. Vi rekommenderar våra elever att använda det enda tryckta regelverket som går att hantera och det är den internationella utgåvan av IMDG Code på engelska. Vi kompletterar givetvis utbildningsmaterialet med de inledande paragraferna i svenska föreskrifter som är viktiga att veta hur sjötransport av farligt gods regleras i Sverige.  
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support