SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Sverige undertecknar multilaterala avtal gällande UN 3082 och krav på förpackningar

Sverige undertecknar multilaterala avtal gällande UN 3082 och krav på förpackningar

Sverige har undertecknat de multilaterala avtalen ADR M343 och RID 8/2021 som handlar om miljöfarliga ämnen med UN 3082 och krav på typprovning av förpackningar.

Avtalet tillåter att lim, färg, färgrelaterat material, tryckfärg, tryckfärgsrelaterat material och hartslösningar som tillordnats UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, N.O.S. i förpackningsgrupp III, får transporteras i förpackningar tillverkade av stål, aluminium, annan metall eller plast som inte uppfyller kraven för förpackningsgodkännande, när de transporteras i mängd om högst 30 liter per förpackning.

Avtalen har upprättats då dessa produkter blivit klassificerade som miljöfarliga som en konsekvens av att de innehåller minst 0,025% av ett eller flera av ämnena 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT) eller oktilinon (OIT) eller zinkpyrition (ZnPT).

ADR M343

RID 8/2021

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support