SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Vårt remissvar till Transportstyrelsen gällande Östersjöavtalet

Vårt remissvar till Transportstyrelsen gällande Östersjöavtalet

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) ska komma ut i nytryck. Det nuvarande Östersjöavtalet kom ut 2009 och har varit i stort behov av revidering. Vi var med som remissinstans på det kommande Östersjöavtalet. Här kan du läsa både vårt remissvar samt följa hela processen. 

Remissvar gällande Östersjöavtal från SäkerhetsRådgivarna AB

Transportstyrelsens föreskriftsförslag - Östersjöavtal

Transportstyrelsens missiv gällande Österjsöavtalet

Transportstyrelsens konsekvensutredning - Östersjöavtal

Transportstyrelsens sammanställning av alla inkomna remissvar gällande Östersjöavtal


1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support